DCSIMG

Skema Young Cell (Raundi XI-XII)

Reforma e administratës publike mbetet ndër fushat kryesore të ndihmës së BE-së për Kosovën. Kosova duhet të krijojë një administratë publike të depolitizuar, profesionale, gjithëpërfshirëse dhe efektive, në gjendje të zbatojë legjislacionin e BE dhe të menaxhohet në përputhje me praktikat më të mira evropiane në menaxhimin e burimeve njerëzore. Kjo nënkupton krijimin e strukturave efektive të organizuara në një mënyrë që do të mundësojë zbatimin efektiv dhe efikas të kompetencave të tyre përkatëse. Raporti i KE-së për Kosovën i vitit 2016 thotë se, “Në vitin e ardhshëm, Kosova duhet në veçanti: të rishikojë të gjitha organet e pavarura dhe të fillojë zbatimin e rekomandimeve të rishikimit me qëllim të rritjes së llogaridhënies, eliminimit të kompetencave të mbivendosura dhe sigurimit të administratës publike më të strukturuar; [dhe] të sigurojë që paketa legjislative e planifikuar që mbulon shërbimin civil, pagat dhe organizimin e administratës shtetërore të përgatitet në një mënyrë të koordinuar në një proces gjithëpërfshirës dhe të bazuar në dëshmi në bazë të koncepteve konceptuale të miratuara në nivel qeveritar “. Më konkretisht, KE përsëriti shqetësimet e saj në lidhje me procesin e rekrutimit jo-meritor të nëpunësve civilë dhe politizimin e vazhdueshëm të administratës publike; fragmentimi organizativ i administratës shtetërore; mungesa e linjave efektive të llogaridhënies; mbivendosjen e përgjegjësive të agjencive qeveritare; mungesa e menaxhimit profesional të burimeve njerëzore për shkak të politizimit dhe kapacitetit të kufizuar; dhe ofrimi i kufizuar i trajnimit dhe mundësive për zhvillim profesional në dispozicion të të gjithë nëpunësve civilë.

Përkundër këtij sfondi, KE-ja ka ofruar financim dhe asistencë teknike që nga viti 2004 përmes programit të bursave “Skema Young Cell” (YCS) për studime master në universitetet e BE-së, për të ndihmuar autoritetet e Kosovës në përpjekjet e tyre për të ndërtuar një shërbim civil profesional dhe llogaridhënës në të gjitha nivelet e administratës publike. Pas përfundimit të studimeve Master, përfituesit e YCS janë të detyruar kontraktualisht të kthehen në Kosovë dhe të punojnë në administratën publike të Kosovës për një periudhë minimale prej tre vjetësh të njëpasnjëshme. Deri tani janë organizuar 10 raunde të programit midis 2004 dhe 2017.

Objektivi i përgjithshëm i këtij programi është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në ndërtimin e një shërbimi civil profesional, të bazuar në merita, llogaridhënëse dhe apolitike në të gjitha nivelet në Kosovë, duke mbështetur administratën publike përmes një programi bursash që synon përmirësimin e kapacitetit profesional të institucioneve në shërbimin civil për një shërim më mirë për qytetarët e Kosovës dhe për të përmbushur sfidat dhe detyrimet që rrjedhin nga MSA.

Programi i YCS menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe aktualisht implementohet nga Këshilli Britanik në Kosovë përmes një projekti trevjeçar të financuar nga BE të quajtur “Skema Young Cell (Raundi XI-XII)”. Qëllimi specifik i këtij projekti është të mbështesë QeK-në në krijimin e një grupi themelor të nëpunësve civilë në fushat e identifikuara si zona të dobëta për Kosovën. Pas përfundimit të studimeve Master në universitetet e BE-së, nëpunësit civilë do të jenë të vendosur për të drejtuar dhe zbatuar reformat në administratën publike, veçanërisht ato që kërkohen për zbatimin e MSA-së. Për të arritur këtë, projekti jep një numër grantesh për qytetarët e rinj të Kosovës ( të moshës maksimale 35 vjeçare) që mbajnë një diplomë bachelor duke mundësuar regjistrimin në universitetet e BE-së në programe të veçanta si MA, MSc dhe LLM, për t’iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave të Qeverisë së Kosovës. Pas përfundimit të periudhës së studimeve në universitetet e BE-së, përfituesit e bursës kanë një detyrim kontraktual për t’u kthyer në Kosovë dhe për t’u punësuar për të paktën tre vjet me radhë në Administratën Publike të Kosovës.

Procesi i përzgjedhjës së bursistëve potencial konsiston nga një procedurë e tri fazave inspiruar nga standardet më të larta të transparencës, jo diskriminimit dhe korrektësisë:

 • Para-përzgjedhja e kandidatëve;
 • kontrolli i pranueshmërisë së aplikacioneve ne përputhshmëri me rregullat procedurale të publikuara në web faqen e projektit
 • Provimet me shkrim;
 • Testi i njohurisë së Gjuhës Angleze
 • Testi i njohurisë së BE-së
 • Testi i logjikës verbale dhe numerike
 • Invervista me gojë;
 • Intervistat e kandidatëve të mbajtura nga një panel ndërkombëtarë të përbërë nga pesë akademikë të BE-së (nga një përfaqësues të zyrës së BE-së dhe Ministrisë së Integrimit Evropian, si përfitues përfundimtarë të projektit marrin pjesë në intervista në cilësinë e vëzhguesve).

Procesi i përzgjedhjës së kandidatëve është inspiruar që nga fillimi (para-lajmërimi për thirrjën për aplikim) deri te përfundimi (publikimi i rezultatit final) nga principet e korrektësisë, transparencës dhe jo diskriminimit, duke evituar cfarëdo qasje apo influence politike ndaj procesit të përzgjedhjës.  Skema Young Cell është i hapur ndaj të gjitha sferave të shoqërisë kosovare dhe ka politika jo diskriminuese që inkurajojnë pjesëmarrjën e minoriteteve, grave dhe personave me aftësi të kufizuara, duke u siguruar se nevojat e tyre të veçanta janë plotësuar. Për informata më të hollësishme ju lutemi të na kontaktoni me kërkesën apo pyetjen tuaj.

British Council ka themeluar një sekretariat  të YCS-së, të përbërë nga ekspertë vendorë dhe të jashtëm që është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm  të projektit në fazat si vijon:

 • përzgjedhja e bursistëve,
 • kontakti me univerzitete të BE-së për të regjistruar studentët,
 • para-nisja dhe nisja e bursistëve,
 • nisja dhe pagesa e shpenzimeve të jetesës dhe tarifave të univerzitetit,
 • monitorimi i punësimit brenda Qeverisë së Kosovës pas kthimit.

Janë dhënë gjithsej 272 grante që nga fillimi i tij në 2004 në 10 vende të ndryshme të BE-së (Belgjikë, Holandë, Britani e Madhe, Gjermani, Austri, Spanjë, Francë, Hungari, Portugalia, Itali dhe Letoni) dhe në fusha të ndryshme duke filluar nga e drejta e BE-së , Administratës Publike dhe Ekonomisë për Çështjet Evropiane dhe Politikat Publike

Bursistët nga raundet e mëparshme kanë pasë mundësinë të specializojnë në fusha të ndryshme të ekonomisë, juridikut dhe politikave të Bashkimit Evropian, si dhe shkencave ambientale, shkencave agrikulturore, statistikës, rregullave dhe sigurisë së aviacionit, inxhinierisë, telekomunikimit, sigurisë së ushqimit etj.

Alumni i YCS-së ka studiuar në një gamë te gjërë të univerziteteve përfshirë por jo të limituar në listën e bashkangjitur në këtë vegëz.

Nga përafërsisht 260 studentë që kanë përfunduar programin e bursave, rreth 80% aktualisht punojnë për Qeverinë e Kosovës në nivele dhe zyra të ndryshme, sikur në ministritë përkatëse, ashtu edhe shumë prej tyre janë në shërbim në Ministri të Integrimit Evropian, dhe autoritete të pavarura, si Banka Qendrore. Nëse jeni të interesuar të mësoni më shumë për YCS ju lutem shikoni: