DCSIMG

Young Cell Scheme (Runda XI-XII)

Reforma javne administracije na Kosovu i dalje ostaje jedna od glavnih oblasti pomoći Evropske Unije. Kosovo treba da uspostavi apolitičnu, profesionalnu, inkluzivnu i efikasnu državnu službu, koja je u stanju da sprovodi zakon Evropske Unije, u skladu sa najboljim evropskim praksama u upravljanju ljudskim resursima. To podrazumeva uspostavljanje efikasnih struktura organizovanih na način koji omogućava efektivnu i efikasnu implementaciju nadležnosti. U izveštaju Evropske Komisije o Kosovu iz 2016. navodi se da: “U narednoj godini, Kosovo bi trebalo: da ispita sve nezavisne organe i započne sa primenom preporuka revizije u cilju poboljšanja odgovornosti, eliminisanja preklapanja nadležnosti i obezbedivanja efikasnije javne administracije; [i] osigurati da je planirani zakonodavni paket, koji podrazumeva državnu službu, plate i organizaciju državne uprave, pripremljen na usaglašen način, u inkluzivnom i proverenom procesu, zasnovanom na konceptima koji su dogovoreni na nivou Vlade”. Preciznije, Evropska Komisija je ponovo iskazala svoju zabrinutost u vezi sa procesom zapošljavanja državnih službenika koji nije zasnovan na meritokratskim principima i nastavljenom politizacijom državne uprave; fragmentacijom u organizaciji državne uprave; nedostatkom efektivnih linija odgovornosti; preklapanja nadležnosti državnih organa; nedostatka profesionalnog upravljanja ljudskim resursima usled politizacije i nedovoljne kompetencije; i manjka pružanja obuke i mogućnosti za profesionalni razvoj koji mora biti na raspolaganju svim državnim službenicima.

Shodno tome, od 2004. godine, Evropska Komisija kroz ,,Young Cell Scheme” projekat za stipendiranje master studija, pruža finansijsku i tehničku podršku, kako bi pomogli kosovskim vlastima u stvaranju efektivne, efikasne i transparentne drzavne uprave na svim nivoima. Nakon završetka studiranja, YSC stipendisti se ugovorom obavezuju da se vrate na Kosovo i da najmanje tri uzastopne godine rade u državnoj upravi Kosova. Od 2004. do 2017. organizovano je 10 rundi programa.

Opšti cilj programa je podržavanje Vlade Kosova u procesu stvaranja profesionalne, meritokratske i apolitične drzavne službe na Kosovu na svim nivoima, kroz program stipendiranja koji teži da poboljša profesionalne kapacitete državnih službenika kako bi bolje pružali usluge građanima Kosova, i ispunili obaveze i zahteve koji proizilaze iz Sprorazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

YSC je program kancelarije Evropske Unije na Kosovu, trenutno sprovođen od strane British Council-a kroz trogodišnji projekat finansiran od strane Evropske Unije pod nazivom “Young Cell Scheme”. Glavni cilj ovog projekta je da se podrži Vlada Kosova, tako što će se oformiti grupa državnih službenika koji će pomoći u oblastima koje su na Kosovu identifikovane kao slabe. Nakon što završe master sudije na univerzitetima u Evropskoj Uniji, državni službenici biće spremni da sprovode reforme u državnoj službi, naročito u oblastima koje su bitne za sprovođenje Sprorazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kako bi se ovo postiglo, i odgovorilo na potrebe i zahteve Vlade Kosova, projekat dodeljuje stipendije mladim ljudima sa Kosova (do 35 godina starosti) koji su završili fakultet, i omogućuje im upis na univerzitete u Evropskoj Uniji, na različite master i specijalističke programe (MA, MSc i LLM). Nakon završetka studiranja, stipendisti se ugovorom obavezuju da se vrate na Kosovo i da najmanje tri uzastopne godine rade u javnoj administraciji Kosova.

Proces selekcije potencijalnih stipendista prolazi kroz tri faze, poštujući principe transparentnosti, nediskriminacije i pravičnosti:

 • Inicijalna selekcija kandidata;
  • provera prijava u skladu sa Pravilnikom o proceduri objavljenom na sajtu projekta
 • Pismeni ispit;
  • Test poznavanja engleskog jezika
  • Test poznavanja Evropske Unije
  • Test numeričkog i verbalnog rezonovanja
 • Usmeni ispit;
  • Intervjui kandidata, vodjeni od strane panela koji je sastavljen od 5 akademika iz zemalja Evropske Unije (po 1 predstavnik kancelarije Evropske Unije na Kosovu i Ministarstva za evropske integracije, koje je krajnji korisnik projekta prisustvuju intervjuu kao posmatrači)

Proces selekcije kandidata, od samog početka (inicijanog poziva za prijavu) do samog kraja (objavljivanja konačnih rezultata) poštuje principe pravednosti, transparentnosti i nediskriminacije, izbegavajući bilo kakav politički pristup ili uticaj na proceduru selekcije. Young Cell Scheme projekat je otvoren za sve sektore kosovskog društva, i poštujući politiku nediskriminacije, podstiče učešće manjinskih zajednica, žena i ljudi sa invaliditetom, tako što garantuje da svi posebni zahtevi navedenih grupa budu ispoštovani. Ukoliko imate pitanja ili zahteve, obratite nam se za detaljnjije informacije.

YCS sekretarijat, oformljen od strane British Council-a, čine lokalni i strani eksperti, i odgovoran je za celokupno upravljanje projektom kroz sledeće faze:

 • selekcija stipendista,
 • uspostavljanje kontakta sa EU univerzitetima za upis studenata,
 • priprema i odlazak stipendista,
 • početak studiranja i plaćanje životnih troškova i univerzitetskih taksi,
 • nadgledanje radne angažovanosti u Vladi Kosova nakon povratka

Od početka projekta 2004, ukupno 272 stipendije dodeljene su za studiranje u 10 različitih EU zemalja (Belgija, Holandija, Velika Britanija, Nemačka, Austrija, Spanija, Francuska, Mađarska, Portugal, Italija i Letonija) i u različitim oblastima, od zakona Evropske Unije, javne administracije i ekonomije pa do Evropskih poslova i javne politike.

Stipendisti iz prethodnih rundi imali su priliku da se usavrše u različitim oblastima u okviru ekonomije, prava i politike Evropske Unije, kao i u oblastima ekoloških nauka, poljoprivrednih studija, statistike, bezbednosti i propisa vazduhoplovstva, inženjerstva, telekomunikacija, bezbednosti hrane i sl.

Grupa studenata koji su završili svoje studije, pohađali su Univerzitete koji se nalaze na sledećem linku.

Približno 80% od ukupno 260 studenata koji su završili stipendijski  program, trenutno radi za Vladu Kosova na različitim nivoima i u različitim kancelarijama, kako u resornim ministarstvima, kao što je Ministarstvo za evropske integracije, tako i u autonomnim telima, kao što je Centralna banka. Ako želite da saznate više o YCS proverite sledeće linkove: